Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Έκθεση Δ.Σ. ΑΙΟΛΙΚΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14

10673 Αθήνα (Ελλάδα)

ΓΕΜΗ 1097701000

ΕΚΘΕΣΗTOYΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3777/2009 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙ ΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΟΛΙΚΗ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  (στο εξής «ΑΙΟΛΙΚΗ») ετοίμασε την παρούσα έκθεση ενόψει της σχεδιαζόμενης συναλλαγής (η «Συναλλαγή»), η οποία περιλαμβάνει:

Την    απορρόφηση    μέσω    διασυνοριακής    συγχώνευσης    (η «Διασυνοριακή Συγχώνευση») της ΑΙΟΛΙΚΗΣ από την GLOBAL INVESTMENT SERVICES SOCIETE ANONYME (στο εξής «GIS«), Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, εδρεύει στο Παρίσι, 8ο διαμέρισμα του Δήμου των Παρισίων, οδός Balzac αρ. 23 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών (Registre des Societes) του Εμποροδικείου των Παρισίων (tribune de Commerce) με αριθμό       (Παρίσι).

Η ΑΙΟΛΙΚΗ είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο οποίο και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά. Η GIS δραστηριοποιείται στην παροχή πάσης φύσεως επενδυτικών υπηρεσιών, σε επενδύσεις σε κινητές αξίες και χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι βασικές της επενδύσεις είναι οι συμμετοχές σε ομοειδείς επιχειρήσεις καθώς και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η παρούσα έκθεση σχετίζεται με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση και καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009.

Η παρουσίαση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης περιλαμβάνεται στο από 10 Ιανουαρίου 2014 Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης που καταρτίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της ΑΙΟΛΙΚΗΣ και της GIS και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα λάβει χώρα με βάση τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί μετασχηματισμού) της 31/12/2013 της ΑΙΟΛΙΚΗΣ και της GIS οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα 2.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ελληνική και Γαλλική νομοθεσία, η ΑΙΟΛΙΚΗ και η GIS επέλεξαν το διορισμό κοινού εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα καταρτίσει την ειδική έκθεση που προβλέπεται από τα άρθρα 6 του νόμου 3777/2009 για την Ελλάδα και του αρθρου L.236-10 του Γαλλικού εμπορικού για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Προς το σκοπό αυτό, οι συγχωνευόμενες εταιρείες ζήτησαν από τον Πρόεδρο του Εμποροδικείου Παρισίων τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων εκτιμητών (Commissaire a la Fusion) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009 και το άρθρο L.236-10 του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα. Ο διορισμός παρεσχέθη σύμφωνα με διάταξη του κυρίου Προέδρου του Εμποροδικείου Παρισίων της 21ης Οκτωβρίου 2013.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΑΙΟΛΙΚΗΣ και της GIS ενέκριναν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων εκτιμητών (Commissaire a la Fusion), ως κοινού εμπειρογνώμονα με τις από 10 Οκτωβρίου 2013 και 3 Ιανουαρίου 2014 αντίστοιχες αποφάσεις τους.

Οι κκ. Herve Sichel Dulong και Paul Vaillant εξέδωσαν την από 20 Ιανουαρίου 2014 έκθεσή τους επί του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο το άρθρο L.236-9 του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα, της οποίας τα συμπεράσματα είναι τα εξής:

 «Ως συμπέρασμα της εργασίας μας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γαλλικού Κώδικα Δεοντολογίας Ελεγκτών Εταιριών και περιγράφηκε παραπάνω στην έκθεσή μας, πιστοποιούμε ότι:

Κατά την άποψή μας:

 •  η σχέση ανταλλαγής μετοχών της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρίας είναι δίκαιη και εύλογη, ιδία μετά την αναπροσαρμογή λόγω περικοπής της ρευστότητας της GIS
 • οι μέθοδοι αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και η σχετική στάθμιση που δόθηκε στις διάφορες μεθόδους είναι κατάλληλες για τη προτεινόμενη συγχώνευση
 • οι τιμές αποτίμησης της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ εκτιμάται  σε 18.452.114 Ευρώ και της GLOBAL INVESTMENT SERVICES S.A. που εκτιμάται σε 49.896.358 Ευρώ είναι κατάλληλες και αντιστοιχούν στον αριθμό και την αξία των μετοχών που θα εκδοθούν
 • δεν πρόεκυψαν δυσκολίες κατά την αποτίμηση
 • το κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που θα κατατεθεί, περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης είναι ορθές και ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα.
 • Δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας γεγονός μεταγενέστερο της ημερομηνίας του κοινού σχεδίου συγχώνευσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σχέση ανταλλαγής μετοχών.»

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Σκεπτικό  της Συναλλαγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το σκεπτικό της Συναλλαγής βασίζεται στην ενίσχυση προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την δημιουργία νέων χρηματοδοτικών δομών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό από την απορροφούσα εταιρεία συμμετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η ακόλουθη απορρόφηση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα  είναι  επωφελής για διάφορους λόγους. Ο σημαντικότερος εξ αυτών είναι ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μία αγορά με σημαντικά μικρότερο βάθος σε σχέση με τις πιο ώριμες Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανωμένες αγορές. Εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο όγκος των συναλλαγών των εισηγμένων σε αυτό εταιρειών είναι γενικά χαμηλός και γι’ αυτό το λόγο οι μετοχές των εν λόγω εταιρειών ενδέχεται να θεωρηθεί ότι συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που πραγματικά φέρουν. Επιπροσθέτως, το Χρηματιστήριο Αθηνών υποβαθμίστηκε πρόσφατα στο δείκτη της Morgan Stanley Capital International στο επίπεδο της αναδυόμενης αγοράς.

Για τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη Συναλλαγή θα καταστήσει τον όμιλο εταιρειών GIS περισσότερο ορατό στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στους επενδυτές, θα βελτιώσει την εικόνα του ως επενδυτική επιλογή και θα διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασής του σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης.

Με την  ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι μεν μέτοχοι της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα έχουν πλέον πρόσβαση κατ’ευθείαν σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, θα κατέχουν μετοχές εταιρείας της οποίας η έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, δημιουργώντας έτσι συνθήκες μείωσης του οικονομικού κινδύνου λόγω των γνωστών προβλημάτων της χώρας μας, μολονότι αυτά έχουν κατά τι σταθεροποιηθεί, η δε GIS θα  καταστεί  η μητρική  εταιρεία  ενός ομίλου εταιρειών, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • σε όλο το φάσμα του χρηματοοικομικού τομέα
 • στη διαχείριση κεφαλαίων (asset management)
 • στη παροχή επενδυτικών συμβουλών
 • στις επενδύσεις και τη δημιουργία καταλλήλων οχημάτων για τις πληρέστερες και επωφελέστερες τοποθετήσεις
 • στη ανάπτυξη αγορών με την δημιουργία κέντρων παρακολούθησης σε δυναμικά αναπτυσσόμενα σημεία του κόσμου
 • την δημιουργία επενδυτικών εργαλείων υπό τη μορφή εταιρειών διαχείρησης χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίων κεφαλαίων σε άλλη χώρα της Ευρώπης που παρουσιάζει μικρότερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο

Συνέπειες Διασυνοριακής Συγχώνευσης

 Η Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων R. 236 και L. 236 του Γαλλικού Εμπορικού Νόμου. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα μεταβιβαστεί στην GIS  μετά τη λύση χωρίς εκκαθάριση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ.

Σχέση ανταλλαγής

Για τη διευκόλυνση της Συναλλαγής προς όφελος των μετόχων της Aπορροφώμενης Εταιρείας προτείνεται όπως, στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, δοθούν 10 υπάρχουσες ή νέες μετοχές της GIS σε ανταλλαγή 19 μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ, χωρίς πρόσθετη καταβολή μετρητών. Για τους σκοπούς της Διασυνοριακής Συγχώνευσης κάθε μετοχή της ΑΙΟΛΙΚΗΣ αποτιμήθηκε σε Ευρώ 1,5328 και η αξία αυτή κάθε μετοχής είναι αποτέλεσμα της συνολικής αποτίμησης της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που ανέρχεται σε Ευρώ 17.134.183 διά του συνόλου του αριθμού των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που έχουν εκδοθεί.

 Αύξησημετοχικούκεφαλαίουκαι αριθμού μετοχών της GIS μετάτη Διασυνοριακή Συγχώνευση

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της GIS κατά ποσό Ευρώ 9.773.243,75. Την ημέρα της συγχώνευσης το μετοχικό της κεφάλαιο της GIS θα ανέρχεται σε Ευρώ 26.694.140 και θα αυξηθεί σε Ευρώ 36.467.383,75 αφενός με την έκδοση 4.115.050 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 2 η καθεμία υπέρ των μετόχων της ΑΙΟΛΙΚΗΣ και αφετέρου κατά το ποσό των Ευρώ 1.543.143,75 με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνολικού αριθμού μετοχών της GIS κατά Ευρώ 0,08887η καθεμία. Ο συνολικός αριθμός μετοχών της GIS που θα εκδοθούν, θα ανέλθει σε 4.115.030 μετοχές σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής (οι «Νέες Μετοχές») λαμβάνοντας υπόψη τις 3.359.405 μετοχές της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που κατείχε πριν τη σύγχυση η GIS.

Μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και την ακύρωση των μετοχών ΑΙΟΛΙΚΗΣ που απέκτησε η GIS ως αποτέλεσμα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (σε αντάλλαγμα των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που κατείχε η GIS πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση), το μετοχικό κεφάλαιο της GIS θα ανέρχεται σε Ευρώ 36.467.383,75 διαιρούμενο σε 17.462.120 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,08837 η καθεμία και οι μετοχές της GIS θα κατανεμηθούν μεταξύ των σημερινών μετόχων των εταιρειών GIS  και ΑΙΟΛΙΚΗΣ ως ακολούθως:

 • 13.347.070 μετοχές από το σύνολο των 17.462.120 μετοχών της GIS θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της GIS (πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση) και
 • τις υπόλοιπες 4.115.050 μετοχές από το σύνολο των 17.462.120 μετοχών της GIS θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της ΑΙΟΛΙΚΗΣ  (πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση).

Περισσότερες πληροφορίες για τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής της Διασυνοριακής Συγχώνευσης περιέχονται στον όρο 3.5 κατωτέρω.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους όρους της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει στο Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.

Διαδικασία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του  νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων R. 236 και L. 236 του Γαλλικού Εμπορικού Νόμου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που θα αποφασίσει για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα ένα (1) μήνα τουλάχιστον μετά την καταχώρηση του Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα το άρθρο 4 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009.

Για την έγκριση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΙΟΛΙΚΗΣ απαιτείται:

 • Απαρτία ίση με τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της.
 • Πλειοψηφία ίση με τα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 20  του Καταστατικού της.

Για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης απαιτείται και ανάλογη απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της GIS.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος Συμβολαιογράφος στην Γαλλία και ο Γραμματέας του Εμποροδικείου των Παρισίων, εντεταλμένος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το πιστοποιητικό του άρθρου 9 του νόμου 3777/2009, με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, (ii) θα έχει λάβει από το Γαλλικό Εμπορικό Μητρώο (Registre du Commerce) το πιστοποιητικό του άρθρου R.236-17 του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα, με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και (iii) πέραν της λήψεως του παραπάνω πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

Συνέπειες της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

Νομικές Συνέπειες

Με την ολοκλήρωσή της, η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα παράγει τα νομικά αποτελέσματα που ορίζονται στο άρθρο 12 του νόμου 3777/2009 και στο άρθρο 4 του Διατάγματος 229-11 της 5ης Ιανουαρίου 2009. Με τη λύση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή της, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της θα μεταβιβαστεί στην GIS. Η GIS θα υποκαταστήσει αυτοδικαίως την ΑΙΟΛΙΚΗ σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. Ως συνέπεια της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η ΑΙΟΛΙΚΗ θα πάψει να υφίσταται.

Σύμφωνα με το Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. θεωρούνται από λογιστικής απόψεως ότι γίνονται για λογαριασμό της GIS από την 1η Ιανοαυρίου 2014.

Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η GIS  θα προσαρτήσει ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της που έλαβε από τη ΑΙΟΛΙΚΗ.

Συνέπειεςτης Διασυνοριακής Συγχώνευσης για τους μετόχους

Ως αποτέλεσμα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης οι μέτοχοι της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα καταστούν μέτοχοι της GIS. Οι Νέες Μετοχές θα παραδοθούν στους πρώην μετόχους της ΑΙΟΛΙΚΗΣ σε αποϋλοποιημένη μορφή στις μερίδες των πρώην μετόχων της ΑΙΟΛΙΚΗΣ μέσω του Euroclear που είναι το κεντρικό Βελγικό αποθετήριο τίτλων. Η παράδοση θα γίνει ως εξής στις σημερινές μερίδες του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των παλαιών μετόχων της ΑΙΟΛΙΚΗ. Μέτοχοι που επιθυμούν να ανοίξουν μερίδα ΣΑΤ, δύνανται να διορίζουν ως εξουσιοδοτημένους χειριστές μερίδων (Χειριστές ΣΑΤ) ένα ή περισσότερα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) ή θεματοφύλακες Τράπεζες. Όλες οι Νέες Μετοχές που θα δοθούν στους μετόχους της ΑΙΟΛΙΚΗΣ μέσω του ΣΑΤ θα είναι καταχωρημένες στο ΣΑΤ και όλες οι σχετικές μεταβιβάσεις που θα εκκαθαρίζονται μέσω του ΣΑΤ παρακολουθούνται μέσω των Λογαριασμών Τίτλων και Αξιών των Επενδυτών που τηρούνται στο ΣΑΤ. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ως διαχειριστής του ΣΑΤ θα τηρεί αμέσως ή εμμέσως θέση σε τέτοιες  μετοχές  σε  μερίδα  αξιών  στο  Euroclear  Γαλλίας,  η  οποία  θα  αντιστοιχεί  στο συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών που παρακολουθούνται στο ΣΑΤ. Σε περίπτωση που μετοχές της ΑΙΟΛΙΚΗΣ είναι επιβαρυμένες με νομικά βάρη, η παράδοση Νέων Μετοχών σε ανταλλαγή των μετοχών αυτών θα γίνει μόνο μέσω της ΕΧΑΕ και οι Νέες Μετοχές που θα δοθούν από την GIS  στους μετόχους της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα είναι επιβαρυμένες με τα ίδια νομικά βάρη. Νομικό βάρος επί μετοχής σημαίνει κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί αυτής εκτός από κυριότητα και περιλαμβάνει, χωρίς να εξαντλείται, την επικαρπία, ενέχυρο, χρηματοοικονομική ασφάλεια, εμπράγματη ασφάλεια κάθε είδους, και κάθε βάρος, χρέος, νομική διεκδίκηση κάθε είδους, οποιαδήποτε πράξη δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, ή κάθε νομική πράξη που εμποδίζει την άσκηση δικαιωμάτων των κατόχων τέτοιων μετοχών ή και τη δυνατότητα μεταβίβασης ή διάθεσης τέτοιων μετοχών από τους κατόχους τους.

Η ανωτέρω περιγραφή για την έκδοση και διανομή των Νέων Μετοχών στους παλαιούς μετόχους της ΑΙΟΛΙΚΗΣ μπορεί να αποσαφηνιστεί και τροποποιηθεί περαιτέρω με βάση την οριστικοποίηση της πρακτικής υλοποίησης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης. Η GIS  και η ΑΙΟΛΙΚΗ θα θέσουν εγκαίρως στη διάθεση του κοινού  κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία μέσω των ιστότοπών τους.

Οι πρώην μέτοχοι της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα δικαιούνται να συμμετέχουν στα κέρδη της GIS  κάθε οικονομικό έτος περιλαμβανομένου του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2014.

Συνέπειες της Διασυνοριακής Συγχώνευσης για τους εργαζόμενους

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση των υπαλλήλων των Συγχωνευομένων Εταιρειών. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες δεν θα θιγούν λόγω της Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως.

Σήμερα:

–   η GIS απασχολεί 15 εργαζομένους, και

– η ΑΙΟΛΙΚΗ απασχολεί 3 εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας, λόγω της Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως θα μεταφερθούν στην GIS.

Συνέπειες της Διασυνοριακής Συγχώνευσης για τους πιστωτές

Μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι πιστωτές της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα καταστούν απευθείας πιστωτές της GIS ενώ οποιοδήποτε ενδοεταιρικό χρέος μεταξύ των δύο ανωτέρω εταιρειών θα πάψει να υφίσταται λόγω συγχύσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κ.Ν. 2190/1920, οι πιστωτές της ΑΙΟΛΙΚΗΣ, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα, μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική κατάσταση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ καθιστά αναγκαίες τις ανωτέρω εγγυήσεις και ότι δεν έχουν δοθεί ήδη επαρκείς εγγυήσεις στους πιστωτές. Αρμόδια αρχή για την επίλυσή οποιασδήποτε διαφοράς που θα ανακύψει αναφορικά με όλα τα παραπάνω είναι το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας της ΑΙΟΛΙΚΗΣ, το οποίο δικάζει σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα κατά τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 70 παρ. 1 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με το άρθρο R.236-8 του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα και το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3777/2009, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο BODACC για την Γαλλία και την Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την Ελλάδα, οι πιστωτές για κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη Διασυνοριακή Συγχώνευση και των οποίων οι απαιτήσεις είναι προγενέστερες της ανακοινώσεως και δεν έχουν καταστεί ακόμη απαιτητές, μπορούν να αντιταχθούν στην Διασυνοριακή Συγχώνευση, με αίτησή τους ενώπιον του Εμποριδικείου των Παρισίων (για την Απορροφώσα Εταιρεία) και το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (για την Απορροφούμενη Εταιρεία), χωρίς η διαδικασία αυτή, να αναστέλλει την διαδικασία και την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

Η Απορροφώσα Εταιρεία, στην οποία θα έχει μεταβιβαστεί η υποχρέωση, και εφόσον συντρέχει λόγος, η Απορροφώμενη Εταιρεία, δύναται η κάθε μια από αυτές, να απορρίψει το αίτημα περί πρόσθετης εγγύησης και να ικανοποιήσει την υποχρέωση στην εύλογη αξία της αφού αφαιρέσει προηγουμένως την έκπτωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ή σε περίπτωση που οι πιστωτές δεν ικανοποιούνται, κατατίθεται αίτηση στον πρόεδρο του Εμποροδικείου στο μητρώο του οποίου υπάγεται ο οφειλέτης, ο οποίος θα καθορίσει εάν θα πρέπει να παρασχεθεί εγγύηση καθώς και το χρονικό όριο εντός του οποίου η εν λόγω εγγύηση πρέπει να παρασχεθεί, ανάλογα με την περίπτωση. Στην περίπτωση που η εγγύηση δεν παρέχεται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η απαίτηση καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Η GIS, στην οποία θα έχει μεταβιβαστεί η υποχρέωση, και εφόσον συντρέχει λόγος, η ΑΙΟΛΙΚΗ, δύναται η κάθε μια από αυτές  να  απορρίψει  το  αίτημα  περί  πρόσθετης  εγγύησης  και  να  ικανοποιήσει την υποχρέωση στην εύλογη αξία της αφού αφαιρέσει προηγουμένως την έκπτωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ή σε περίπτωση που οι πιστωτές δεν ικανοποιούνται, κατατίθεται αίτηση στον πρόεδρο  του Εμποροδικείου στο μητρώο του οποίου υπάγεται ο οφειλέτης, ο οποίος θα καθορίσει εάν θα πρέπει να παρασχεθεί εγγύηση καθώς και το χρονικό όριο εντός του οποίου η εν λόγω εγγύηση πρέπει να παρασχεθεί, ανάλογα με την περίπτωση. Στην περίπτωση που η εγγύηση δεν παρέχεται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η απαίτηση καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Συνέπειες της Διασυνοριακής Συγχώνευσης για την ακίνητη περιουσία και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία ούτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Μέθοδοιπουχρησιμοποιήθηκανγιατονκαθορισμότης σχέσης ανταλλαγής μετοχών, σημασία των ανωτέρω μεθόδων, αποτίμηση που προέκυψε από την εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων, δυσκολίες που ανέκυψαν και προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής

 Σε εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών διατάξεων των εποπτικών αρχών, υιοθετήθηκε η προσέγγιση με βάση διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης στηριζόμενες σε πολλαπλά κριτήρια.

Η παρακάτω παρουσίαση περιγράφει τις μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και εκείνες που απορρίφθηκαν.

(i)                 Global Investment Services

Η αποτίμηση της GIS προσδιορίστηκε με πολυκριτηριακή προσέγγιση βασισμένη σε δύο διαφορετικές μεθόδους, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας: τη μέθοδο υπολογισμού της προεξόφλησης ταμειακών ροών (μέθοδος Discounted Cash Flows – DCF) και τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (μέθοδος Sum of the parts Net Asset Value).

Όπως αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες, η μέση αποτίμηση της GIS που προκύπτει από τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων αποτίμησης σταθμισμένες με βαρύτητα 50% η κάθε μία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 41.349.552, ήτοι 3,10 Ευρώ ανά μετοχή. Η αποτίμηση της GIS αναπροσαρμόστηκε εφαρμόζοντας μείωση λόγω της ρευστότητας, ανάγοντάς την στο ποσό των Ευρώ 38.868.579 ήτοι 2,9121 Ευρώ ανά μετοχή.

Σύνθεση των δύο μεθόδων που εφαρμόστηκαν

Εκτιμώμενη αξία των ιδίων κεφαλαίων

Μέθοδος αποτίμησης

Εκτιμώμενη αξία ιδίων κεφαλαίων  (€)

Στάθμιση

(σε %)

Σταθμισμένη αξία (€)

Discounted cash Flows (DCF)

40.465.943

50%

40.465.943

Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής θέσης (ANR)

42.233.161

50%

42.233.161

Σύνολο

100%

41.349.552

Εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή στο σύνολο των 13.347.070 μετοχών

Μέθοδος αποτίμησης

Εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή (€)

Στάθμιση

(σε %)

Σταθμισμένη αξία (€)

Discounted cash Flows (DCF)

3,03

50%

3,03

Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής θέσης (ANR)

3,16

50%

3,16

Σύνολο

100%

3,10

Παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποίηθηκαν

Προεξόφληση ταμειακών ροών (Discounted Cash FlowsDCF)

Η μέθοδος της προεξόφλησης ταμειακών ροών ή Discounted Cash Flows που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της αξίας της GIS βασίζεται σε προβλέψεις σχετικά με τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές. Οι προβλέψεις στηρίζονται στα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από την διοίκηση της εταιρίας.

Η αξία της εταιρίας GIS προκύπτει από την παρούσα αξία  των μελλοντικών ταμειακών ροών που προσδιορίζεται βάσει του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου («CPMC»). Η αξία αποτελείται από την παρούσα αξία των ροών με ορίζοντα οκτώ ετών (για την περίοδο 2014-2016 με βάση τα επιχειρηματικά σχέδια της διοίκησης και για την περίοδο 2017-2020 με βάση προβλέψεις) καθώς και την παρούσα αξία της Υπολειμματικής Αξίας για το διάστημα πέραν αυτού του χρονικού ορίζοντα, υπολογιζομένη επί τη βάσει ισοβίου σύνταξης με αναπροσαρμογή ανάλογη με το ποσοστό ανάπτυξης της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας εισ το διηνεκές με ρυθμό ανάπτυξης.

Η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών υπολογίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου « CMPC» ή WACC ( Weighted Average Cost of capital) το οποίο προσδιορίζεται σε σχέση με τομεακού χαρακτήρα χρηματοοικονομικές παραμέτρους απόδοσης και ρίσκου ως προς τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία.

Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση (ANR)

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης (ή sum of the parts) συνίσταται στην αποτίμηση ξεχωριστά κάθε τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται  η εταιρία, αθροίζοντας την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν σε κάθε κλάδο, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης (DCF, πολλαπλασιαστές, καθαρή θέση – NAV) και αφαιρώντας εν συνεχεία το συνολικό καθαρό δανεισμό σε ενοποιημένη βάση. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου προκύπτει από το σύνολο των αποτιμήσεων του κάθε τομέα δραστηριότητας του ομίλου.

(ii)               Αιολική ΑΕΕΧ

Η αποτίμηση της Αιολικής προκύπτει από την Λογιστική Καθαρή Θέση (Net Asset Value – NAV). Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η πλέον ενδεδειγμένη καθώς θεωρείται ως η πλέον αξιόπιστη για την αποτίμηση εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθότι λαμβάνει υπόψη την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας.

Ως εκ τούτου η Λογιστική Καθαρή Θέση της Αιολικής με βάση τη λογιστική της κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε Ευρώ 17.134.183, ήτοι 1,5328 Ευρώ ανά μετοχή.

 Εκτιμώμενη αξία της εταιρείας

Μέθοδος αποτίμησης

Εκτιμώμενη αξία (€)

Στάθμιση

 (σε %)

Σταθμισμένη αξία (€)

Μέθοδος Λογιστικής Καθαρής θέσης (ΛΚΘ)

17.134.183

100%

17.134.183

Σύνολο

100%

17.134.183

Εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή στη βάση των 11.178.000 μετοχών

Μέθοδος αποτίμησης

Εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή (€)

Στάθμιση

(σε %)

Σταθμισμένη αξία (€)

Μέθοδος Λογιστικής Καθαρής θέσης (ΛΚΘ)

1,5328

100%

1,5328

Σύνολο

100%

1,5328

(iii)             Μέθοδοι αποτίμησης που απορρίφθηκαν

Δείκτες κεφαλαιαγοράς ομοειδών εισηγμένων εταιριών

Η μέθοδος των συγκρίσιμων δεικτών κεφαλαιαγοράς (comparable ratios) συνίσταται στην εφαρμογή δεικτών στα οικονομικά μεγέθη κάθε τομέα δραστηριότητας συγκρίσιμων εταιριών που δραστηριοποιούνται σε ομοειδείς κλάδους προκειμένου να υπολογιστεί αντίστοιχα η αξία της κάθε εταιρείας. Όμως δεδομένης της δυσκολίας κατάρτισης αντιπροσωπευτικού και επαρκούς συγκριτικού δείγματος (peer group) που να απαρτίζεται από συγκρίσιμες εταιρίες με την GIS, ως προς το μέγεθος, τους κλάδους, το εύρος των υπηρεσιών και τις χώρες δραστηριοποίησης, η συγκεκριμένη μέθοδος αποτίμησης προσδιορίζει μόνο μερικώς την εσωτερική αξία του ομίλου. Για τους λόγους αυτούς η μέθοδος αυτή απορρίφθηκε.

Προσέγγιση συγκρίσιμων αγοραπωλησιών

Η συγκεκριμένη μέθοδος που είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη, συνίσταται στην εφαρμογή πολλαπλασιαστών που προκύπτουν από πρόσφατες αγοραπωλησίες εταιριών που θεωρούνται συγκρίσιμες. Πρόκειται για μέθοδο που συχνά παρουσιάζει δυσκολίες εφαρμογής λόγω της έλλειψης του συνόλου των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τέτοιου είδους συναλλαγές.

Αντίστοιχα και με τη μέθοδο των συγκρίσιμων δεικτών κεφαλαιαγοράς που παρουσιάστηκε παραπάνω, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της κατάλληλης αποτίμησης.

Χρηματιστηριακή τιμή

Η μέθοδος αυτή απορρίφθηκε από την πολυκριτηριακή προσέγγισης δεδομένης της περιορισμένης αποτελεσματικότητας της χρηματιστηριακής αγοράς σχετικά με την μετοχή της Global Investment Services (χαμηλή συναλλακτική κίνηση, χαμηλή κεφαλαιοποίηση κλπ.). Ως εκ τούτου, η εκτίμηση της αξίας της εταιρίας μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου εμφανίζεται σαφώς ασταθής και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική τρέχουσα αξία της εταιρίας.

Προσέγγιση μέσω της προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων (Gordon Shapiro)

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει την εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων μίας εταιρίας σε σχέση με την δυνατότητα διανομής μερισμάτων υπολογίζοντας την παρούσα αξία των μελλοντικών μερισμάτων που θα διανείμει στο σύνολο των μετόχων. Για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, ο λόγος προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντιστοιχεί στο κόστος ιδίων κεφαλαίων. Η έλλειψη ιστορικών δεδομένων για την διανομή μερισμάτων καθιστά την συγκεκριμένη μέθοδο αναποτελεσματική και για αυτό το λόγο απορρίφθηκε.

Με βάση τις Μεθόδους Αποτίμησης, οι αντίστοιχες αξίες των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στις 31 Δεκεμβρίου 2013 καθορίζονται από τα Διοικητικά τους Συμβούλια για τους σκοπούς της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ως εξής:

 • η αξία της GIS  καθορίζεται σε Ευρώ 38.868.579.
 • η αξία της ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. καθορίζεται σε Ευρώ 17.134.183.

Οι παραπάνω αξίες βασίζονται στην υπόθεση ότι, ουδεμία από τις GIS  και ΑΙΟΛΙΚΗ, θα διανείμει μέρισμα προς τους αντίστοιχους μετόχους τους πριν την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Μετοχικό κεφάλαιο των συγχωνευομένων εταιρειών.

ΑΙΟΛΙΚΗ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ανήρχετο σε Ευρώ 13.972.500 διαιρούμενο σε 11.178.000 μετοχές με ονομαστική αξία Ευρώ 1,25 εκάστη.

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα (πριν από την Διασυνοριακή Συγχώνευση) είναι ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και έχουν πλήρως εξοφληθεί. H ΑΙΟΛΙΚΗ διαθέτει μόνο μία κατηγορία μετοχών. Η ΑΙΟΛΙΚΗ είναι κυρία 198.000 μετοχών της GIS.

GIS

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο της GIS ανήρχετο σε Ευρώ 26.694.140, διαιρούμενο σε 13.347.070 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,00 εκάστη. Οι υφιστάμενες σήμερα μετοχές (πριν από την Διασυνοριακή Συγχώνευση) είναι ονομαστικές ή ανώνυμες, το δε μετοχικό κεφάλαιο έχει πλήρως καταβληθεί. Όλες οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η GIS έχει μόνο μια κατηγορία μετοχών, πλην όμως πρέπει να μνημονευθεί ότι μερικές από τις μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της GIS, παρέχουν το δικαίωμα σε διπλό δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση διακατοχής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο χρόνια από την ονομαστικοποίησή τους.

Η GIS είναι κυρία 3.359.405 μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ.

 Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά τον προσδιορισμό της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών και της σχέσης ανταλλαγής.

 

Καμία ειδικότερη δυσκολία δεν ανέκυψε κατά τον προσδιορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών και της σχέσης ανταλλαγής.

Αποτίμηση ΑΙΟΛΙΚΗΣ και GIS, σχέση ανταλλαγής μετοχής

Με βάση τις Μεθόδους Αποτίμησης που αναφέρονται παραπάνω, οι αντίστοιχες αξίες της ΑΙΟΛΙΚΗΣ και GIS την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθορίζονται από τα Διοικητικά τους Συμβούλια για τους σκοπούς της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, ως εξής:

−          η αξία της GIS  καθορίζεται σε Ευρώ 38.868.579.

−          η αξία της ΑΙΟΛΙΚΗΣ καθορίζεται σε Ευρώ 17.134.183

Για τη διευκόλυνση της Συναλλαγής προς όφελος των μετόχων της Aπορροφώμενης Εταιρείας προτείνεται όπως, στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, δοθούν 10  υπάρχουσες ή νέες μετοχές της GIS σε ανταλλαγή 19 μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ, χωρίς πρόσθετη καταβολή μετρητών. Για τους σκοπούς της Διασυνοριακής Συγχώνευσης κάθε μετοχή της ΑΙΟΛΙΚΗΣ αποτιμήθηκε σε Ευρώ 1,5823 και η αξία αυτή κάθε μετοχής είναι αποτέλεσμα της συνολικής αποτίμησης της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που ανέρχεται σε Ευρώ 17.134.183 διά του συνόλου του αριθμού των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που έχουν εκδοθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του νόμου 3777/2009, η παρούσα έκθεση θα βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων και των εργαζομένων της ΑΙΟΛΙΚΗΣ στα γραφεία αυτής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα αποφασίσει για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση.

 Αθήνα, 21 Mαρτίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης

(α) Οικονομικές καταστάσεις της ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. με  ημερομηνία  31 Δεκεμβρίου 2013

(β) Οικονομικές καταστάσεις της GIS  με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2013

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Έκθεση Δ.Σ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.