Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Έντυπο Διορισμού Πληρεξούσιου – Αντιπροσώπου (Τακτική Γ.Σ. 09.06.2017)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 9ης Ιουνίου 2017

 

Ο  υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία

 

Διεύθυνση

 

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

 

Αριθμός Μετοχών

 

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. 

 

 

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

 

Διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:  

 

1)………………………………………………………… του………………………., κάτοικο ……………………………, οδός……………………………………….., αρ. ………… , με  Α.Δ.Τ. ……………………….. ή και  

2) ………………………………………………………… του………………………., κάτοικο ……………………………, οδός……………………………………….., αρ. ………… , με  Α.Δ.Τ. ……………………….. ή και  

3) ………………………………………………………… του………………………., κάτοικο ……………………………, οδός……………………………………….., αρ. ………… , με  Α.Δ.Τ. ……………………….. ή και  

 

ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 9 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

 

 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

ή

 

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

 

1.  Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή.

 

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.

 

 

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016

 

 

4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2017.

5. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α.  του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
γ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
δ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

 

8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

10. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

11. Λοιπά θέματα.

 

 

(Τόπος) ……………………………… (Ημερομηνία) …………………… 2017

 

 

 

————————————

(υπογραφή)

 

 

 

 

————————————————————–

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

 

Σημειώσεις:

 

  • Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή αν αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
  • Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
  • Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
  • Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Σκαρλάτου Ξένη) ή να αποσταλεί στο fax 210 7294183, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.» και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου – αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-7243900.
  • Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.

 

 

Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου – Αντιπροσώπου (Τακτική Γ.Σ. 09.06.2017)

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.