Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 01.02.2019

Προς

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Τμήμα Μετόχων

Τηλ. 210 72463503

Fax: 210 7263666

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 1ης Φεβρουαρίου 2019

 

Ο  υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία

 

Διεύθυνση

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

 

Αριθμός Μετοχών

 

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. 

 

 

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

 

Διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:  

 

1) ……………………………………………………………………………. του ……………………………., κάτοικο ………………………… …………., οδός ……………………………………………………., αρ. ………………, με  Α.Δ.Τ……………………………….. ή και  

2) ………………………………………………………… του………………………., κάτοικο ……………………………, οδός……………………………………….., αρ. ………… , με  Α.Δ.Τ. ……………………….. ή και  

3) ………………………………………………………… του………………………., κάτοικο ……………………………, οδός……………………………………….., αρ. ………… , με  Α.Δ.Τ. ……………………….. ή και  

 

ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 1 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

 

 

 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

ή

 

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης  της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών  και του  Ορκωτού Ελεγκτή.

 

 

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την  Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.

 

 

3. Έγκριση διαδικασιών  εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών

 

 

4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.

 

5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

 

 

Αθήνα, …./…./……..

————————————

(υπογραφή)

 

 

 

 

————————————————————–

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

 

Σημειώσεις:

 

  • Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή αν αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
  • Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
  • Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
  • Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Σκαρλάτου Ξένη) ή να αποσταλεί στο fax 210 7263666, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.» και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου – αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-7263503.
  • Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 01.02.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.